GOTOWE 

JADŁOSPISY I PRZEPISY

DLA PLACÓWEK ZBIOROWEGO ŻYWIENIA
DZIECI I MŁODZIEŻY

Regulamin świadczenia usług

1

1.1.

Sprzedawcą jest Grupa Wydawnicza Semantika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żuławskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu , VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470869, posługująca się numerem NIP: 777-323-26-50 oraz posiadającą numer REGON: 302483298, zwana dalej Grupą Wydawniczą Semantika.

1.2.

Zamawiającym jest osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹* Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2

2.1.

Regulamin określa szczegółowe zasady sprzedaży publikacji obowiązujące w wydawnictwie Grupa Wydawnicza Semantika Sp. z o.o.

2.2.

Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) określający warunki zawierania umów pomiędzy kontrahentami, a Grupą Wydawniczą Semantika.

2.3.

Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych przez Grupę Wydawniczą Semantika.

3

3.1.

Grupa Wydawnicza Semantika prowadzi sprzedaż publikacji za pośrednictwem sieci Internet; zamówienia można także przesyłać pocztą oraz faksem.

3.2.

Aby dokonać zakupu publikacji, należy wypełnić formularz zamówienia, podając dane do faktury z dokładnym adresem wysyłki oraz adres e-mail. Wysłanie przez Klienta wypełnionego formularza skutkuje przyjęciem zamówienia przez Grupę Wydawniczą Semantika.

4

4.1.

Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Dane wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia oraz do komunikacji handlowej Grupy Wydawniczej Semantika ze swoimi Klientami.

4.2.

Zamawiający wypełniając i zatwierdzając niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza ich znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.3.

Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

5

5.1.

Płatności za zamówioną publikację dokonywać należy przelewem w terminie podanym na fakturze dołączonej do przesyłki z publikacją.

5.2.

Cena publikacji zawiera koszty pakowania i wysyłki.

6

6.1.

Publikacja w oprawie segregatorowej składa się z 5 rozdziałów.

7

7.1.

Grupa Wydawnicza Semantika nie prowadzi wysyłki produktów "na próbę" tj. na bezpłatny okres testowania produktu.

8

8.1.

Grupa Wydawnicza Semantika przyjmuje reklamacje oraz gwarantuje wymianę wadliwych produktów wyłącznie w następujących przypadkach: a) błędy drukarskie lub introligatorskie, b) wadliwość nośnika CD, c) innych wad produktu powstałych z winy Grupy Wydawniczej Semantika lub podczas transportu do Zamawiającego.

8.2.

Wszelkie reklamacje dotyczące wadliwych produktów winne być składane pisemnie na adres: Grupa Wydawnicza Semantika Sp. z o.o., Żuławska 10, 60-412 Poznań i zawierać opis wady wraz z wadliwym produktem.

9

9.1.

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby Grupy Wydawniczej Semantika.

O NAS

Grupa Wydawnicza Semantika

Tworzymy magazyny, publikacje oraz serwisy wspierające codzienną pracę specjalistów z różnych grup zawodowych. Chcemy przede wszystkim:

  • inspirować naszych Klientów do nieszablonowych rozwiązań,
  • dostarczać praktycznych podpowiedzi do skomplikowanych zagadnień,
  • wspierać w zawodowym rozwoju,
  • pomagać, uprzyjemniać codzienność i towarzyszyć w bieżącej pracy.

 

KONTAKT

61 847 11 34    

biuro@agencjapracytworczej.pl

www.agencjapracytworczej.pl

ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań
KRS: 0000470869, Sąd Rejonowy w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 7773232650, REGON: 302483298